ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

Adatkezelési tájékoztató


Bevezető

Az adatkezelési tájékoztatóban szereplő valamennyi adatkezelés esetében az adatkezelő a
HUNREN Agrártudományi Kutatóközpont (székhely: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.;
email cím: atk@atk.hunren.hu; a továbbiakban: Kutatóközpont). A Kutatóközpont
adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei: dr. György András, email cím:
andras.gyorgy@sbgk.hu.

Az adatvédelmi követelményeket elsődlegesen az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: GDPR) határozza meg.

Amennyiben az adatkezelést elektronikus úton történik, akkor ennek során külső informatikai
szolgálatók közreműködnek az informatikai rendszer, a levelezőrendszer üzemeltetésében,
karbantartásbáan, illetve más szolgálatást nyújtanak a Kutatóközpont számára. A külső
szolgáltatók ezen feladatok ellátása során indokolt és szükséges esetben hozzáférhetnek a
személyes adatokhoz.

1. Az új munkavállaló vagy foglalkoztatott kiválasztásával összefüggő adatkezelés

1.1. Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja az, hogy a Kutatóközpont döntést hozzon arról,
hogy a jelölt alkalmase a betöltetlen álláshelyre, illetve a jelölt elérhetőségi adatait felhasználja
arra, hogy a jelölttel állásinterjú és/vagy tesztek lebonyolítására időpontot lehessen egyeztetni

1.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a jelölt hozzájárulása [GDPR 6. cikk
(1) bekezdés a) pont].

1.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés az önéletrajzban megadott, illetve a jelölt által közölt
személyes adatokra terjed ki, így különösen:
­ természetes személyazonosító adatok,
­ telefonszám és email cím,
­ iskolai végzettségre vonatkozó információk (az oktatási intézmény megnevezése,
képzettség, képesítés, a végzés időpontja),
­ korábbi foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó információk (így különösen korábbi
munkáltató neve, a jogviszony időtartama, munkakör megjelölése),
­ idegennyelvismerete (szintje, típusa),
­ egyéb, az önéletrajzban megadott adatok (például hobbi, érdeklődési kör).

1.4. Adatkezelés időtartama. A Kutatóközpont a személyes adatokat addig kezeli, amíg a
munkáltatói jogkört gyakorló személy döntést hoz arról, hogy munkaviszonyt létesíte a
jelölttel.

2. A szerződéses partnerek kapcsolattartói személyes adatainak kezelése

2.1. Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja üzleti kapcsolat létesítése, a szerződéskötés, a
szerződések megfelelő teljesítése.

2.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja:
a Kutatóközpont jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződéskötés vagy más üzleti kapcsolat
létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a Kutatóközpont munkavállalója
(foglalkoztatottja) fel tudja venni a kapcsolatot az szerződéses partnerrel annak
kapcsolattartóján keresztül.

2.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően a szerződéses partner kapcsolattartójának
nevére, email címére, telefonszámára terjed ki.

2.4. Adatkezelés időtartama. A Kutatóközpont a személyes adatokat:
­ ha a kapcsolattartó adatai a szerződésben rögzítésre kerültek, akkor a partnerrel fennálló
szerződés megszűnésétől számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:21.6:25. §a szerinti elévülési idő elteltéig, azaz
főszabály szerint öt évig őrzi meg;
­ ha a kapcsolattartó adatai nem tartalmazza a szerződés, attól függetlenül kapta meg a
Kutatóközpont, akkor pedig addig kezeli, amíg a szerződéses partner nem jelöl ki új
kapcsolattartót, ennek hiányában a partnerrel fennálló szerződés megszűnésétől
számított, a Ptk. 6:21.6:25. §a szerinti elévülési idő elteltéig, azaz főszabály szerint öt
évig őrzi meg.

3. A honlapon, közösségi oldalakon közzétett cikkekkel, írásokkal, fényképekkel,
videókkal összefüggő adatkezelés

3.1. Adatkezelés célja. Az adatkezelés célja, hogy a Kutatóközpont hivatalos honlapján, illetve
a Kutatóközpont által létrehozott közösségi profiloldalakon (így különösen Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube) megjelenő cikkekben, írásokban, videókban beszámoljon a
Kutatóközpont által vagy részvételével szervezett eseményekről, rendezvényekről, valamint a
Kutatóközpont tevékenységét érintő hírekről.

3.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja:
a Kutatóközpont jogos érdeke. A Kutatóközpont jogos érdeke, hogy cikkekben, írásokban,
videókban beszámoljon a Kutatóközpont által vagy részvételével szervezett eseményekről,
rendezvényekről, valamint a Kutatóközpont tevékenységével összefüggő hírekről.

3.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően az alábbi személyes adatokra terjed ki:
­ a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személy neve,
­ a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személyről készült képmás,
­ a cikkekben, írásokban, videókban szereplő személy által között személyes adatok.

3.4. Adatkezelés időtartama. Tekintettel arra, hogy a cikkek, írások, videók alapvetően a
sajtószabadság körébe tartozó tartalmak, ezért a Kutatóközpont ezen cikkek, írások, videók
elérhetőségét mindaddig biztosítja, amíg a Kutatóközpont jogutód nélkül meg nem szűnik.

4. A Kutatóközpont által szervezett rendezvényen való regisztráció

4.1. Adatkezelés célja. A Kutatóközpont által szervezett rendezvényen az érintettek
regisztrálása, illetve a rendezvény megtartása és lebonyolítása érdekében kapcsolatfelvétel az
érintettekkel.

4.2. Az adatkezelés jogalapja. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja:
az érintettek hozzájárulása.

4.3. Kezelt adatok köre. Az adatkezelés jellemzően az érintett nevére, email címére,
telefonszámára terjed ki.

4.4. Adatkezelés időtartama. A Kutatóközpont a rendezvény lebonyolítását követően törli az
érintettek személyes adatait.

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Hozzáféréshez és másolat kéréséhez való jog

Az érintettnek joga van tájékoztatást kérni a személyes adataira vonatkozó adatkezelésekről.
Ebben az esetben a Kutatóközpont tájékoztatást nyújt arról, hogy:
­ mely személyes adatait kezeli,
­ milyen adatkezelések vannak az érintett vonatkozásában, és az adatkezeléseknek mi a
célja és a jogalapja,
­ az adatkezelés időtartama vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
­ kiknek továbbította a személyes adatokat a Kutatóközpont,
­ az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról,
­ amennyiben nem az érintett a személyes adatok forrás, akkor arról, hogy milyen
forrásból jutott hozzá a Kutatóközpont a személyes adatokhoz,
­ a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH)
címzett panasz benyújtásának jogáról.